Данниел Амор
 • Корица на Книга
 • (Р)еволюцията на Е-бизнеса
 • Описание
 • Титла: (Р)еволюцията на Е-бизнеса
  Автор: Данниел Амор
  Издател: ИнфоДАР, София, 2000
  ISBN: 9547610058
  Страници: 844
 • Уеб Стандартите
 • valid CSS logo
 • valid XHTML logo
 • Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
 • Авторското Право
 • © 2004 Данниел Амор

(Р)еволюцията на Е-бизнеса

Книгата е разделена на четири части. Първата част е основата за всички ваши онлайн действия. Тази част въвежда читателя в основните концепции на Интернет и показва как се осъществява ебизнес в Интернет. Тук са разгледани технологичния и бизнес аспектите на търговията, както и правните въпроси, свързани с този вид бизнес. Накрая е обяснено как да се направи проучване на web сайтовете, за да имате успехи. Без да направите проучване, вашия онлайн бизнес може да се окаже неуспешен.

Втората част от книгата разглежда начина, по който приложенията за ебизнес се използват в Интернет, Интранет или Екстранет базирани приложения. Това използване е разгледано от гледна точка на всички възможности, потребителски софтуер, среда за работа и backend системите. Неговият акцент е върху машините за търсене, порталните сайтове, сайтовете за покупки и ORM сайтовете. Една от главите е посветена на възможностите за комуникация в Интернет. С помощта на тази информация вие ще бъдете подготвени да търсите сайтове посветени на ебизнес, за да видите какво предлагат те и по какъв начин правят това.

Третата част разглежда технологиите, които стоят зад вашите приложения. Това разглеждане е направено както от техническа, така и от бизнес гледна точка, за да ви покаже това, което е приложимо понастоящем. Всяка глава съдържа набор от бизнес случаи и е обяснено как Интернет технологиите се прилагат при различните бизнес варианти, или с други думи как можете да разширите своя бизнес посредством използването на нови технологии.

Четвъртата част е поглед в бъдещето на електронния бизнес и са разгледани детайлно пътищата на развитие на хардуера и софтуера. Обяснен е модела Open Source и изпълнението на глобалната свързаност. Последната глава от тази книга разглежда как това може да се изпълни в бъдеще.

Приложение А предлага речник на използваните в тази книга изрази и думи, касаещи ебизнеса. В случай, че не разбирате даден израз, просто погледнете това приложение. Приложение Б показва как може да се реализира бизнес посредством Интернет и всичко необходимо за това реализиране. Тук са показани не само идеи, необходимия софтуер и хардуер, но и съответните разходи и приходи свързани с всяка конкретна идея. Приложение В представлява списък с моите предпочитани web сайтове, подредени по теми.